Reglement


Het Binnenvaart Politie Reglement is onverkort van toepassing evenals de reglementen van de KNRB.

Deelnemer
Deelname is mogelijk voor mensen die lid zijn van een roeivereniging. De deelname is geheel voor eigen risico. Inschrijving gebeurt via de website. De kosten per ploeg staan daarop vermeld. Betaling geschiedt op de startdatum van de elfstedenroeimarathon (vrijdag) via pinautomaat.

De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en zich op de hoogte te stellen van actuele informatie op de website. De ploeg dient vertegenwoordigd te zijn op de captainsmeeting.

Ploeg
Een ploeg bestaat uit maximaal 12 bemanningsleden, bij de B3 uit 3 bemanningsleden, bij de B6 uit 6 bemanningsleden. Een mixed ploeg roeit het hele traject in gemengde (man/vrouw) samenstelling, de stuur niet meegerekend. De stuurvrouw/-man wordt gezien als een volwaardig bemanningslid. Een jeugdroeier mag meedoen vanaf de leeftijd in het jaar dat hij/zij 16 wordt. Voor een jeugdploeg geldt: er dient altijd een volwassen roeier aan boord te zijn.

Er is de volgende categorie-indeling:

Wedstrijdveld
I           Open Categorie;
Mix     Mixed;
D         Dames;

Prestatieveld
B6       Buitencategorie 6 bemanningsleden;
B3       Buitencategorie 3 bemanningsleden;
T         Toercategorie.

Er zijn twee typen categorieën wedstrijd (I, Mix en D) en prestatie (B6, B3 en T).
Ploegen in de open categorie dienen binnen drie uur na de eerste te finishen.
Een categorie wordt definitief uitgeschreven bij deelname van ten minste drie ploegen.

Traject
Het traject kent verschillende obstakels zoals lage en/of smalle bruggen. Bestudering van kaarten en route hoort bij een goede voorbereiding van de tocht. Dit is de verantwoordelijkheid van de ploeg.

In de steden en in Woudsend wordt de stempelkaart afgestempeld. De kaart moet door de ploeg naar de stempelaar gebracht worden.

Overal mag men ploegen begeleiden en bemanningen wisselen behalve in Bartlehiem bij Camping De Vlier, in Dokkum bij de stempelpost, bij de Boksumerdam, in Oosterwierum, bij de brug in Warns, in Hichtum, in Arum aan De Tille, aan de Berlikumervaart (Berltsumerfeart) op en nabij de Sânwei en onder bruggen. Bij de doorkomst in Dokkum dient de verlichting te branden. Deze verplichting blijft van kracht tot zonsopgang.

Boot
De wedstrijdcategorieën roeien het traject in een C2*, conform de maatvoering in het Reglement voor Roeiwedstrijden art. 19 lid 4. Voor de prestatiecategorieën is elk type boot voor twee roeiers met een stuurvrouw /-man toegestaan.

Elke ploeg zorgt voor zijn eigen boot, vervoer langs het traject en foeragering.

De boot moet op de vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur aangeboden worden voor keuring door de jury. De boten moeten aan de volgende eisen voldoen:

 1. Juiste boottype;
 2. Voortaft met golfbreker en achtertaft;
 3. Golfbrekers van deugdelijk materiaal en goed bevestigd (geen compleet afgedekte riggers);
 4. Rondom zichtbaar, continu schijnend, wit licht (2 stormlantaarns of 2 niet verblindende led-lampen) verplicht. Geen knipperlichten, geen breakerlights, geen gekleurd licht;
 5. Eventuele zoeklichten/verstralers moeten uitschakelbaar zijn en niet verblinden. De verstraler mag het licht op de boeg niet blokkeren;
 6. Grote nummer op het achtertaft. De kleine nummers zichtbaar op de boeg aan SB en BB zijde. Nummers worden door de organisator verstrekt;
 7. De boot heeft een naam;
 8. Aan boord zijn: voldoende hoosmateriaal (meer dan een middel te kiezen uit hoosvat, lenspomp, zelflozer), drie zwemvesten (floaters), vanuit de organisatie verstrekte drie isolatatiedekens, de stempelkaart;
 9. De luchtpatronen van de zwemvesten dienen het op de patronen vermeldde gewicht te hebben;
 10. 150 liter drijfvermogen is verplicht (in de vorm van luchtkasten en/of van luchtzakken – 5 x 30 liter). De luchtzakken dienen deugdelijk bevestigd te zijn;
 11. Voorzien van een boegbal;
 12. Het voetenboord dient zodanig geconstrueerd te zijn dat in geval van calamiteiten de voeten niet blijven steken.

Verder is, conform het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB, draadloze apparatuur aan boord toegestaan.

Verloop van de marathon
De start vindt plaats op de vrijdag aansluitend op Hemelvaartsdag vanaf 20.00 uur. De ploegen starten in twee velden: wedstrijd (open, mixed, dames) en prestatie (buiten 6, buiten 3, toer). De ploegen starten met een klein verschil, in volgorde bepaald door de aankomstvolgorde van voorgaand jaar, binnen het wedstrijdveld, respectievelijk het prestatieveld. Nieuwe ploegen starten binnen hun veld daarna in een door loting bepaalde volgorde. Binnen het prestatieveld worden buiten 6 en buiten 3 bij plaatsing, respectievelijk loting samengenomen.

Ploegen in de open categorie dienen binnen drie uur na de eerste te finishen. Voor de overige ploegen geldt dat zij binnen 24 uur na vertrek dienen te finishen. Indien een ploeg besluit de wedstrijd te staken, moet dit binnen 1 uur aan de wedstrijdleiding worden gemeld.

De jury ziet toe op naleving van het reglement. Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens jury en wedstrijdleiding, het handelen in strijd met de KNRB-reglementen en dit ERM reglement kunnen uitsluiting tot gevolg hebben. Boten dienen ruimte te maken voor oplopende boten. De oplopende boot is vrij haar koers te kiezen; veiligheid en sportiviteit geven de doorslag.

Op de trajecten Woudsend vanaf de stempelpost tot in Balk en op de Oude Karre tot de eerste brug in Stavoren is het zichtbaar dragen van zwemvesten verplicht.

Op gezag van de wedstrijdleiding kan de tocht bij harde wind gedeeltelijk omgelegd worden.

November 2021
Eerdere versies zijn ongeldig.

Printbaar.pdf